Grace Bakst Wapner
Push I said Push

Push I said Push 15" x 13" x 7"clay See Image Detail

1994